Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-10

 

Framtidssamhället

Bo Dahlbom, professor vid SITI och Viktoriainstitutet i Göteborg och expert i Christer Sturmarks IT-kommission skriver populärvetenskapliga artiklar och ger ut böcker. Läs gärna hela artikeln "En samhällsvision" från februari 2004 varifrån jag saxar några avsnitt.

....Min samhällsvision är ett samhälle där (1) vardagslivet kännetecknas av att generationerna blandas (igen), där fabrikernas inflytande över våra liv reducerats och ersatts av mötesplatser, ett samhälle som har plats för barn och gamla, där uppdelningarna mellan utbildning, arbete, fritid, pension försvunnit.....

....Det är ett samhälle där slutligen (5) de mest grundläggande värderingarna inte är frihet, jämlikhet, broderskap utan generositet, integritet och delaktighet. Det är ett samhälle där vi är väl medvetna om vilket rikt samhälle vi lever i, och att vi därför har råd att vara generösa, mot människor i vår närhet och mot människor långt borta. Det är ett samhälle med respekt för den enskildes integritet och ansvar för sitt liv, men där denna respekt kombineras med en grundläggande idé om allas delaktighet i samhället och där denna idé tar sig mycket konkreta uttryck. Det är ett samhälle där människor är producenter snarare än konsumenter, där fritiden försvunnit till förmån för ett meningsfullt liv, där upplevelsindustrin spelar en liten roll och i stället livet självt, arbete och vardag, ger oss de upplevelser vi eftersträvar.....

Bo Dahlbom höll också ett föredrag i våras om skillnaderna mellan den nyss passerade industriella perioden och den nya IT-perioden. Man kan följa hans tankar i tre PowerPointbildspel med nyckelord som ger en mycket god bild av vad som är det nya vi är på väg in i - 1. Samhället förändras, 2. En digital administration och 3. Marknaden ställer krav.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips