Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-09

 

Vem tänker på de gamla?Hur stämmer ens tankar med det man gör, i själva verket? I tre kommuner intervjuades omsorgsgivare, omsorgschefer och arbetsledare. Deltagande observationer genomfördes också. Studien inriktades på hur tänkande och handlande stämmer överens bland de kvinnor som vårdar sjuka och gamla.

Det patientorienterade tänkesätt som kunde iakttas bland kvinnor i vårdyrket i en studie från 1997, håller på att ersättas av ett kollegialt tänkande. Kvinnorna menar att deras tankar finns hos de gamla och omsorgen om dem, men detta avspeglas inte när de pratar med varandra. Samtalen kretsar runt gemensamma villkor i arbetet snarare än de gamla och deras situation. Det faktiska handlandet kännetecknas också i hög grad av kollegial orientering. Inte sällan går samvaron med arbetskamraterna före rutinsysslor och ibland också före de äldres fysiska behov.

Forskarna menar att hindren för ett patientorienterat förhållningssätt ska sökas i arbetsorganisation, arbetsledning och arbetsgrupp.

Rollen som kvinnlig arbetsledare inom äldreomsorgen granskades särskilt i studien. Det är ett yrke som kräver mycket tid och engagemang. Kraven på effektivitet och ekonomisk lönsamhet hindrar arbetsledarna från att ha vardaglig kontakt med sina medarbetare och ge dem stöd och uppskattning. Om denna yrkesgrupp inte ges tillräckliga förutsättningar att utöva ett bra ledarskap, kan följden bli sänkt motivation, uppgivenhet och allmän ohälsa både bland chefer och medarbetare, skriver forskarna. I förlängningen leder det till sämre hjälp åt de gamla.

(Projektledare: Agneta Franssén Hälsa och Samhälle, Malmö högskola. Bildkälla)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips