Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-08-27

 

IT för äldre i stort EU-projekt

SeniorNet Lidingö Living Labs, "Labbstudier i vardagen", kan man kanske översätta namnet med, är ett stort europeiskt IT-projekt som har fått 370 miljoner kronor för utveckling inom IT. Arton europeiska länder deltar. Konceptet Living Labs har tio år på nacken och härrör från MIT-universitetet. Det innebär att teknikutveckling drivs av användarna själva. Syftet är att dra nytta av modern digital teknik för att skapa tillväxt och välfärd. Man vill skapa en "arena" där näringslivet och offentlig sektor kan utveckla och testa digitala tjänster och nya arbetssätt i verkliga miljöer.

Västerviks kommun har ett omfattande projektprogram och vill skapa en av de första fullskaliga "Living Labs" med en hel kommun som upptagningsområde, där alla företag, förvaltningar och medborgare kan vara med och testa bredbandstjänster, mobila tjänster och nya arbetssätt. Runt 25 testprojekt är igång bara i Västervik rapporterar Ny Teknik, bl a ett med målet att utveckla verksamheter inom äldreomsorgen med hjälp av digitala verktyg.


IT för äldre på dagverksamheten Nynäsgården i Hjorted

Avsikten här är att skapa sysselsättning och bättre kommunikation för de boende i dagverksamheten. Via dator får de äldre möjlighet att kommunicera med sina anhöriga och hämta information på Internet. Syftet med projektet är att identifiera, testa och utvärdera möjligheter för äldre att nyttja IT i sin vardag. Huvudmålet är att få fram underlag inför beslut om det är möjligt att införa digitala tjänster och produkter.

Inledningsvis har följande tjänster identifierats: (enligt programförklaringen)
- Kontakt med släktingar
- Bastjänster via Internet som e-post, bank, TV-/radiotablåer mm
- Träningsprogram
- Sysselsättningsprogram
- Underhållning
- E-möteIT för äldre har inte prioriterats av statsmakterna i Sverige och därför är det här projektet mycket välkommet. Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet är forskningskoordinator i projektet som skall utveckla innovationssystem som stödjer utvecklingen av IT-tjänster och IT-produkter.

Utbytet mellan de arton europeiska länderna kan förhoppningsvis tillföra massor med goda uppslag. Starten i Hjorted innebär inget innovativt inom IT för äldre, men kan förhoppningsvis ge projektdeltagarna goda möjligheter att bekanta sig med den digitala tekniken. Projektansvariga kan också få en bättre förståelse för de äldres behov genom det här projektet. Det skall bli intressant att ta del av resultat från Living Labs-projekt för seniorer i hela Europa.

Bildkälla: SeniorNet Lidingö

Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips