Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-05

 

Kvalitetslista vid val mellan olika sjukhus

DN hade i slutet av november en lång artikel som visade på många problem som måste övervinnas för att medborgarna skall kunna få information om kvaliteten i vården vid olika sjukhus.

Socialstyrelsen uppmanar sjukvården till större öppenhet om resultaten av sina behandlingar. Större möjligheter att jämföra vårdkvaliteten mellan olika sjukvårdsinrättningar skulle medföra en ny konsumentmakt, som driver på förbättringar i vårdens arbetsformer. I dag finns ingen samlad sådan redovisning av kvaliteten i den svenska hälso- och sjukvården.

"Under 2005 avser Socialstyrelsen - skriver GD Kjell Asplund i artikeln - att på olika sätt stärka den öppna redovisningen av vårdens resultat. Ett särskilt projekt har till uppgift att upprätta en nationell förteckning över kvalitetsindikatorer, ett arbete som sker i nära kontakt med våra nordiska grannländer och ett liknande projekt inom OECD. Vi kommer också att på vår webbplats mer systematiskt än tidigare publicera jämförande information på landstings- och sjukhusnivå på basen av hälsodataregister och kvalitetsregisterdata. Senare under året publiceras Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 som utöver en övergripande redovisning av kvalitetsutvecklingen i vården också kommer att sätta den svenska utvecklingen i ett internationellt perspektiv.

Öppna redovisningar av vårdens resultat kommer i framtiden att vara en självklar del av hälso- och sjukvårdens verksamhet. Om sjukvården och andra aktörer verkar i samma riktning har Sverige förutsättningar att bli ledande i denna utveckling."|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips