Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-29

 

Tid och pengar - dela lika?

Trots att jämställdheten mellan kvinnor och män på många sätt förbättrats, råder det fortfarande en ojämlik fördelning av tid, ansvar och pengar mellan könen. I en bilaga till Långtidsutredningen - SOU 2004:70 - beskrivs dessa skillnader och författaren diskuterar hur en ökad jämställdhet skulle kunna bidra till att möta de demografiska utmaningar som Sverige står inför, t ex hur omsorgsarbetet för äldre skall betalas och utföras framöver.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips