Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-26

 

Ingen diskriminering av äldre i Sverige

I en forskningsartikel till Senior2005 av historieprofessor Birgitta Odén i Lund kan vi läsa att "ålderismen", dvs att äldre människor i Sverige känner sig illa bemötta eller diskriminerade i det dagliga livet, inte får något stöd i någon av de undersökningar som gjorts på sistone.

När Senior 2005 presenterade sina planer för en förändrad framtida äldrepolitik var en av utgångspunkterna, att vår kultur utvecklat en åldersdiskriminerande attityd: äldres resurser utnyttjades inte, vare sig i samhällslivet eller i arbetslivet. Negativa bilder av ålderdomen dominerade. Gamla myter om åldrandet förstärkte negativa attityder och stereotypier som kan skada människors hälsa, självkänsla och oberoende (SOU 2002:293.53)....

....I SOM-institutets egna undersökningar är det svårt att finna belägg för en negativ attityd till äldre i totalbefolkningen: segregering finns naturligt nog med hänsyn till olikheten i tidsbudget och kultur men ingen marginalisering. Det enda som kunde tyda på en negativ uppfattning om äldre var motståndet mot att personer äldre än 65 år skulle inväljas i riksdagen. Men detta beror sannolikt inte på ålderism utan på traditionalism i valmanskåren....

....Senior 2005 vitsordar att enkätundersökningar bland äldre personer har inte givit något stöd för att äldre människor i Sverige känner sig illa bemötta eller diskriminerade i det dagliga livet (s. 79).....


Institutionen för Designvetenskaper på Lunds tekniska högskola presenterar nu sitt första forskningsprogram inom området Äldre och Design. Man kan läsa om frågeställningar som programmet Äldre och Design kommer att ägna sig åt. Satsningen är unik genom att området är angeläget och att forskningsgruppen har genuint tvärvetenskapliga kompetenser.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips