Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-11

 

Regeringen skapar informationssamhälle åt alla

"I artikeln bemöter Gunnar Lund den kritik som har riktats mot att arbetet med 24-timmarsmyndigheten är otillräcklig och inte går tillräckligt fort. Genom ett flertal exempel och med hänvisningar till internationella jämförelser visar han att Sverige ligger långt fram och att riktningen framåt är glasklar.

Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att stimulera utvecklingen under det senaste året och kommer inte att spara några ansträngningar i arbetet med att skapa ett informationssamhälle för alla, skriver ministern vidare.

Läs hela artikeln i Norrköpings Tidningar den 6 augusti 2004."


IT-politiska strategigruppens arbete har kritiserats. Kommer de att hinna arbeta och lägga fram förslag inför den viktiga IT-proppen senare i år? Läs själv om vad som pågår. Den här delrapporten är från juni 2004 och kan läsas på skärmen i pdf-format (22 sidor totalt).

Delrapport från regeringens IT-politiska strategigrupp

"Strategigruppens mål är bland annat att stimulera en demokratisk debatt om det framväxande informationssamhället. De eftersträvar en ökad närvaro på den internationella IT-politiska arenan och bedömer att IT-frågorna kommer att ha en stor påverkan på samhällets fortsatta utveckling.

Under våren har strategigruppen antagit en vision för sitt arbete och bildat arbetsgrupper för fyra IT-politiska fokusområden. Dessa arbetsgrupper ska vid årsskiftet lämna förslag till nationella strategier inom respektive område samt ge underlag för arbetet med nästa års IT-politiska proposition. De områden som fokuseras är:

- IT och tillväxt; Arbetar bland annat med att identifiera nyckelfaktorer för stimulans av innovationer inom IT-området. Ett arbete som främst drivs i form temainriktade rundabordssamtal.
- Tillgänglighet och tillit; Arbetet handlar främst om att utarbeta förslag till en nationell strategi för samhällets IT-infrastruktur och elektroniska kommunikationsnät (bredband).
- IT inom vård och omsorg; Arbetar omfattar bland annat kartläggning av juridiska och tekniska hinder för implementering av IT i vård och omsorg och förslag till en nationell plan för att ta fram en logisk infrastruktur inom området.
- IT inom skola och lärande; Gruppen ska utforma förslag på nationella, politiska mål och peka ut prioriterade insatser för det framtida arbetet med IT i skola och lärande.

Strategigruppen ser som ett viktigt externt åtagande att förmedla information till omvärlden, delta i debatter och olika evenemang och stimulera diskussionen genom bland annat rundabordssamtal. Internt är strategigruppens främsta uppgift att koordinera IT-politiska insatser och inspirera övriga departement till ökad användning av IT samt att vara rådgivande i IT-politiska frågor gentemot den politiska ledningen. "|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips