Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-20

 

Höjd kompetens inom äldreomsorgen

Vård, skola, omsorg - de är alla viktiga områden inför framtiden! Idag har satsningar på vård och omsorg presenterats av det nya statsrådet Ylva Johansson. Regeringens lyfter fram kompetens och kvalitet inom vård och omsorg om äldre genom en bred satsning på kompetensutveckling, ledarskap och arbetsorganisation med teamutveckling och inflytande för personalgrupper. Läs gärna visionsartikeln för framtidens äldreomsorg, som nu skall genomföras av regeringen.


Det är en viktig väg som regeringen har valt! Det finns mycket kunnande idag inom äldreomsorgen som bygger på praktisk erfarenhet hos framför allt kvinnor som arbetat länge inom vårdyrken med låg status och låg lön. Satsningen på att "validera" deras kunskaper och ge dem möjligheter att gå vidare i en karriärstege med ökad lön för ökad kompetens är angelägen och har tidigare saknats.

Satsningen på kompetens inom arbetsteam är också mycket välkommen. Mycken forskning under senare år har visat på den starka förändringskraft som finns bland kunnig vårdpersonal - när de får tillfälle att utöva den, genom t ex att ha inflytande över hur arbetspassen planeras, hur arbetsteamen samarbetar, hur arbetsscheman pusslas samman.

Förändringen inom äldrevården på sistone som innebär att anhöriga får ta ett mycket större vårdansvar än tidigare, innebär att fördjupade kunskaper behövs hos den vårdpersonal som ger stöd, när slutkörda anhöriga söker svar på svåra psykologiska problem - t ex hur bemöter man dementa anhöriga som p g a sin ålderssjukdom blir aggressiva och helt personlighetsförändrade. Äldrevården möter människor idag med mer komplexa reaktionsmönster, som man måste kunna hantera.

Bland punkterna i statsrådets program nämns också de äldres och personalens möjligheter till inflytande och delaktighet. Jag vill betona orden "de äldres" möjligheter till inflytande och delaktighet, eftersom de äldre inte har organisationer bakom sig på samma sätt som personalgrupper har, som bevakar deras rättigheter.

Lycka till med den nya satsningen! Alla kommer vi att ha glädje av den!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips