Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-04

 

Telekonferenser fungerar i äldrevården

Computer Sweden uppmärksammar ett aktuellt forskningsprojekt, där man studerat telekonferenser i vården av äldre med stort vårdbehov. Ett exempel på meningsfull distanskommunikation med äldre med demenssjukdom var kommunikation via bildtelefon med anhöriga. Den kommunikationen gav nya möjligheter för närstående att vara involverade i vården och att upprätthålla en relation med sin dementa anhörige.

Kommunikation via bildtelefoni är möjlig om de äldre är tillräckligt friska för att känna igen sig, om de känner sig trygga och är intresserade av det ämne som man samtalar om. Tekniken måste också fungera väl utan störningar och upplevas som positiv av både de äldre och vårdpersonalen.

Avhandlingen bygger på intervjuer i ett antal vårdprojekt, där teknik används och har titeln Televård av äldre med stort vårdbehov - reflektioner och erfarenheter.

Det finns en svensk populärvetenskaplig sammanfattning på sidan 44 i avhandlingen av Stefan Sävenstedt från Omvårdnadsforskning vid Umeå Universitet. Avhandlingen kan läsas och laddas ner som pdf-fil.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips