Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-19

 

Seniorers surfande har ökat dramatiskt år 2004!

Den digitala klyftan i vårt land har varit kraftig - med stora skillnader i IT-användning mellan yngre och äldre, där den äldre gruppen inte haft samma möjligheter att kliva in i IT-världen och hänga med i utbudet! Det ger ett skrämmande scenarium med tanke på att nästan alla samhälls- och företagstjänster snart kräver internetkunnande - att sköta bankaffärer, handla till lägre priser på nätet, hålla kontakt med sjukvården och sociala myndigheter m m. Vi behöver alla kunna använda nättjänsterna.

Statistiska Centralbyråns statistik för år 2003 visade upp en dyster bild för oss seniorer. Speciellt kvinnor över 55 århade i statistiken år 2003 halkat efter när det gällde datortillgång och internetanvändning.

Men på ett år har det skett dramatiska förändringar. SCBs statistik ett år senare, som är insamlad under det första kvartalet år 2004, tyder på att kvinnor i åldersgruppen 55 - 74 år uppvisar de största förändringarna av alla grupper - 30%-iga ökningar av tillgång till dator och internet i hemmet. Och internet används också betydligt oftare år 2004 av de äldre kvinnorna. (Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004)

Det mest intressanta med figuren är att den visar att seniorgrupperna inte längre avviker märkbart från det svenska genomsnittet i IT-användning år 2004. Gruppen 65+ är till och med den åldersgrupp som använder mest tid per månad uppkopplade mot Internet enligt Nielsen Netratings.

Den här glädjande statistiken, inte minst den snabba utjämningen mellan könen, rapporteras också i andra undersökningar av svenskars internetvanor, t ex som gjorts av World Internet Institute.Tillgång till bredband visar sig medföra en genomgripande förändring av Internetanvändningen. Förändringstakten i seniorgrupperna är den största i hela undersökningen.

Liknande siffror kan vi också läsa beträffande amerikanska seniorer, där internetanvändningen dock är betydligt lägre i seniorgrupperna än i Sverige. Men gruppen "silver tsunami" - begreppet myntades av Pew Internet Project redan 2001 för 55+are - som vant sig vid internet i sitt arbetsliv kommer att fortsätta att söka sin information på nätet även efter pensioneringen.

Vad använder då seniorer IT till? Information i de flesta undersökningar ger samma resultat. Epost och sökning av information och nyheter på nätet, och så diverse elektroniska tjänster lockar mest.

De nordiska länderna har i de flesta avseenden kommit längst i Europa och Västvärlden, när det gäller användning av informationstekniken, visar SCB-studien.

Men det finns ett stort problem! Det är trots allt närmare 30% bland seniorerna, både manliga och kvinnliga, som aldrig har använt Internet (se figuren). Den gruppen kan få problem när sjukvården, äldreomsorgen och kommersiella tjänster förutsätter IT-kunnande.

Men den snabba tekniska utvecklingen kommer förhoppningsvis också snart att göra det enklare att nå de elektroniska tjänsterna via set-top-boxen på de nya digitala TV-apparaterna (se sid 4 och följande sidor). Integrationen mellan datortjänster, TV-program, och IP-telefoni kommer inom kort att medföra, att sättet att nå e-tjänsterna ser radikalt annorlunda ut. Och förhoppningsvis blir det också lättare att använda Internet, när utvecklarna i Europeiska samarbetsprogram tar hänsyn till att man ser sämre och är fumligare med fjärrkontrollen som äldre.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips