Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-15

 

Svenskar är EUs flitigaste nätanvändare

"82 procent av svenskarna utnyttjar internet. Det gör oss till EUs flitigaste internetanvändare, visar statistik för 2004 från Eurostat.
Inom EU som helhet noterar Eurostat att hälften av medborgarna, 47 procent, använder internet. Företagen är dock flitigare nätanvändare med 89 procent.

Näst efter svenskarna kommer danskarna, 76 procent och finländarna, 70 procent......

....Av unionens yngre medborgare, de mellan 16 och 24 år, använder tre fjärdedelar internet. I åldersgruppen 55 till 74 år är det bara en fjärdedel som nyttjar nätet."


Könsskillnaderna har försvunnit bland äldre i Sverige

Statistiken är ett år gammal, insamlad februari 2004 och publiserad av Ny Teknik. Tabell 2 i den nedladdningsbara rapporten på 8 sidor visar att svenska män och kvinnor i åldersgruppen 55-74 år dels har den högsta internetanvändning av alla länder, dels är lika stora internetanvändare - könsskillnaderna har helt suddats ut på senare år. 62% av männen och 61% av kvinnorna är internetanvändare bland svenskarna. För kvinnorna i de övriga nordiska länderna ligger sifforna mellan 31% och 46%. Som jämförelse kan nämnas att internetanvändningen i England är 40% bland männen och 29% bland kvinnorna.

En slutsats som vi kan dra är att de svenska kvinnorna i den äldsta åldersgruppen mycket snabbt har hämtat in männens försprång ute på Internet.

Med tanke på 24-timmarssamhället och att offentliga tjänster kommer att vara elektroniska snart, är det ändå viktigt att uppmärksamma att nästan 40% män och kvinnor i den äldsta åldersgruppen inte är internetanvändare och därför kommer att få svårigheter att använda de offentliga myndigheternas och företagens tjänster, såvida staten inte satsar på internetutbildning för äldre, vilket sker i alla de övriga nordiska länderna.

via Ny Teknik


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips