Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-06

 

Minska de digitala klyftorna

Man undrar vad som händer med alla goda utredningsförslag som presenteras! Hur följs de upp? Vad omsätts i praktiken av förslagen? För ett år sedan presenterades Förslag till strategi för att minska de digitala klyftorna av Arbetsgruppen för IT och demokrati, Ju2002:E.

Jag ser nu att Länsbiblioteket i Östergötland skrev en informativ hemsida och markerade med gult vad som gäller för biblioteken, inte minst med avseende på äldre. Har något genomförts under det gångna året? Inte så vitt jag känner till vad gäller förslaget "Stöd bör utgå till expansion av ideella utbildande evenemang av typ SeniorNet Swedens s.k. SeniorSurfdagar." Behovet är fortfarande stort.

Långsamt mala kvarnarna, medan IT-utvecklingen ilar på.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips